top of page
Info
ikona-elektrické požární signalizace a evakuační rozhlas-hover_poster_.png

ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE A EVAKUAČNÍ ROZHLAS

elektrické požární signalizace.jpg
odrazky_poster_.png

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE /EPS/

 

Systém elektrické požární signalizace EPS je technologickým zařízením, které řeší ochranu objektů před ničivými účinky požáru jeho včasnou identifikací a lokalizací. Skládá z detektorů, vyhodnocovací ústředny a z koncového zařízení, které informuje uživatele nebo hasičský záchranný sbor (HZS) o vzniku požáru.

ústředna-eps-iq8control-c.jpg
lcd-zobrazovací-panel.jpg
ovládací-panel-pro-hasiče-oppo.jpg
odrazky_poster_.png

SYSTÉM EPS

 

Tvoří vyhodnocovací ústředna, různé typy hlásičů a koncová a popřípadě ovládaní zařízení. EPS informuje uživatele

o vzniku požáru akustickou a optickou signalizací přímo v objektu nebo pomocí zařízení dálkového přenosu signalizace na stanoviště pultu centrální ochrany, který je umístěn u hasičského záchranného sboru. Ve většině případů bývá prvním příznakem nebezpečí kouř, který se objevuje dříve než zvýšená teplota, a který rovněž

v největší míře způsobuje ohrožení osob. Detekci vzniku požáru zajišťují detektory založené na různých principech. Je žádoucí, aby EPS nejen signalizovala vznik požáru, ale aby také dávala signál zařízení zabraňujícímu rozšíření požáru – např. protipožární větrací zařízení, stabilní hasicí zařízení, požární uzávěry otvorů, zejména dveře a vrata, přetlakové ventilátory apod.

odrazky_poster_.png

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS

 

Slouží k včasnému zjištění vznikajícího požáru a aktivaci návazných zařízení, které se spolupodílejí na protipožárních opatřeních. Je důležitou součástí uceleného systému protipožární ochrany objektů.

hlasic-eps1.jpg
termomaximální-hlásič-iq8quad.jpg
tisnove-tlacitko.jpg
odrazky_poster_.png

DETEKTORY POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

 

Pracují na různých fyzikálních principech – vyhodnocují optické, ionizační nebo teplotní parametry prostředí,

ve kterém jsou umístěny. Jsou konstruovány tak, že umožňují na základě speciálně vyvinutých algoritmů spolehlivě reagovat na všechny typy hořícího materiálu a jejich konstrukce prakticky eliminuje vznik falešných poplachů.

Mimo těchto tzv. automatických hlásičů jsou na únikových trasách z objektů používány ruční tlačítkové hlásiče požáru.  Jednotlivé hlásiče požáru jsou připojeny do linek. Tyto linky jsou napojeny na ústřednu EPS.

odrazky_poster_.png

ÚSTŘEDNA POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

 

Zajišťuje komunikaci s jednotlivými hlásiči požáru a aktivaci výstupních obvodů pro ovládaná koncová zařízení.

Na čelním panelu ústředny jsou obsluze nabízeny informace o celkovém stavu systému a případném požáru

v objektu s detailní lokalizací. Ovládaná koncová zařízení mohou být sirény, majáky, objektová zařízení pro přenos informací z ústředny EPS na HZS. Dále je možné ovládat požární dveře a požární uzávěry, odpojovat další technologická zařízení, případně dávat informace pro automatické samozhášecí systémy. Na systém EPS je možné navázat systém ozvučení objektu, který v případě požáru a jiných mimořádných událostí slouží jako evakuační rozhlas.

 

Náklady vynaložené na pořízení EPS jsou vždy výrazně nižší, než následné škody vzniklé požárem. Instalace EPS se stává nepsaným standardem vybavení budov a v mnohých případech povinností pro dodržení platných závazných předpisů a norem.

odrazky_poster_.png

ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ SYSTÉMŮ EPS

 

- Konvenční – na smyčku lze připojit více hlásičů, pokud je hlásič uvedený do poplachu víme pouze, že na smyčce

je některý hlásič v poplachu a ústředna neví, který přesně.

 

- Adresovatelné – o uvedení do poplachu rozhodne hlásič, ústředna ví, který hlásič byl uvedený do poplachu (pozná

to podle adresy). Adresace rezistorem (drát navíc, měří elektrický proud) nebo komunikace datová.

 

- Analogové – tyto hlásiče mají adresu a provádějí měření fyzikálních veličin. Naměřené hodnoty pošlou do ústředny

a ta rozhodne o předpoplachu nebo poplachu.

odrazky_poster_.png

EVAKUAČNÍ ROZHLAS /ER

 

big2.jpg
toa-požární-mikrofonní-stanice-rm-300mf.jpg
odrazky_poster_.png

NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM NZS

 

Je systém pro zesílení nebo distribuci zvuku, který se používá pro rychlou a uspořádanou mobilizaci obyvatel při nouzových situacích. Vhodnější neoficiální název je Evakuační rozhlas. Pokud jde o systém používaný k řízení evakuace při požáru, používá se často název Požární rozhlas. NZS může plnit i další funkce jako je přenos hudby

a informačních hlášení.

 

Zvukový systém pro nouzové účely musí umožňovat vysílání srozumitelné informace o opatřeních, které je třeba uskutečnit k ochraně životů v jedné nebo více stanovených oblastech.

 

Pro instalaci evakuačního rozhlasu požíváme systémy ESSER, TOA, BOSCH, SCHRACK, DEXON, aj.

bottom of page